דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners

מסר הרב שליט״א ליהודים בארץ ובעולם כולו - פרשת "חוקת"- כ"ז סיון תשע"ט

30/06/2019

בס"ד

 

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א

פרשת חוקת תשע"ט

נמסר ביום ראשון, כ"ז סיון תשע"ט (30.6.19) | 8:30

 

 

"ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון ויישב העם בקדש ותמת שם מרים ותיקבר שם" (במדבר כ, א).

למה נסמכה פרשת פרה אדומה למיתת מרים? והרי לא היו באותו זמן. הפרה נשרפה בראש חודש ניסן בשנה השנית לצאתם ממצרים ומות מרים ואהרון היה בשנה הארבעים לצאתם ממצרים, לומר לך (מסכת מועד קטן) מה פרה אדומה מכפרת על מעשה העגל, אף מיתתן של צדיקים מכפרת על עוונות שבדור. כיוון שנעשה הדין בפרה אדומה שנשרפה ועל ידי זה לברר מהם ניצוצים קדושים לטהר את הטמאים, לטהר את הניצוצים מטומאתם. ועתה, משתמו מתי מדבר למות, נגמר השימוש באפר הפרה וגבהו הגבורות הקדושות, היה המקום יותר קדוש, ואז נעשה דין במרים ומתה. מיתתה הייתה לכפר על הדור, ניצוצי קדושה כדי לטהר את העולם מכל הדינים, את המלכות הנקראת עולם. לכן הסתלקה מרים מן העולם. שמרים הייתה בבחינת מלכות. כיוון שהסתלקה מרים מן העולם, הסתלקה הבאר שהייתה הולכת עם ישראל במדבר. הבאר היא בבחינת מלכות. מרים כיפרה על הדור כי המים של באר מרים היו מטהרים את ישראל. מרים כמו אהרון, הייתה רודפת שלום ועושה שלום עם הנשים, משגיחה ועוזרת, הסתיים תפקידה למען עם ישראל ונפטרה מן העולם בשנת הארבעים לכפר על הדור ולתת לדור החדש להתקדם.

ציווה הקדוש-ברוך-הוא את משה רבינו: "קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרון אחיך ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם וייקח משה את המטה מלפני ה' כאשר ציווהו" (שם כ, ח-ט) ופה היה הניסיון המיוחד, הוא הקהיל את העדה לפני הסלע, כעס עליהם ואמר "שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים?" (שם כ, י). כאן נכשל משה רבינו. במשך ארבעים שנות המדבר היה משה רבינו רחמן וסבלני ודיבר אל בני ישראל כדבר אב לבנו התינוק. תמיד הגן עליהם, התאפק ואף פעם לא דיבר אליהם בצורה כזאת, ופתאום: "שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים? וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים וייצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם" (שם כ י-יא). היה זה ניסיון כבד מאוד למשה והוא לא עמד בו. פטירת אחותו מרים והתמרמרות העם הצליחו להכעיס אותו ובמקום לדבר אל הסלע ולעשות להם נס גדול ביותר שלא היה מעולם, משה היכה את הסלע. מרים כיפרה כדי לתת למשה את הכוח העצום להמשיך קדימה, להכניס את בני ישראל לארץ ישראל ולהיות משיח, ומשה במקום לדבר, הכה את הסלע פעמיים. פה הייתה הנפילה של משה. "ויאמר ה' אל משה ואל אהרון יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה' וייקדש בם" (שם כ יב-יג). מדבריו של הקדוש-ברוך-הוא למשה ואהרון שלא יביאו את העם לארץ ישראל יען לא האמינו בו אנו לומדים שמשה היה צריך להיכנס לארץ ישראל ולהיות משיח. על כי לא האמין משה בקדוש-ברוך-הוא, לא נתן לו להיכנס לארץ, להמשיך להנהיג את העם בתוך ארץ ישראל, להיות משיח, גאולה וחיי עולמים. אולי היה משה חי עד היום הזה.

מפה נלמד מה כוחה של אמונה. המאמין, מבקש ומקבל טוב, דברים שהם בטהרה וקדושה, ומי שאין לו אמונה, אין לו חיים בעולם הזה, לא יכול לנשום וסובל כל ימי חייו כי הוא סגור ומסוגר בתוך עצמו. האמונה פותחת לאדם את צינורות הרוח לקדוש-ברוך-הוא.

ברא הקדוש-ברוך-הוא את העולם הזה ובחר ביהודים שהאמינו בו ואמרו 'נעשה ונשמע'. בזכות כח האמונה הוציא אותנו הקדוש-ברוך-הוא ממצרים. כשבא משה רבינו להוציא את עם ישראל ממצרים התחיל באמונה, רק אמונה. גם משה האמין בה' אחרי ניסי הנחש והצרעת בסנה, כך האמין שיש הקדוש-ברוך-הוא בעולם הזה, בלי זה אי אפשר להאמין. כשאדם רואה ניסים הוא יודע שיש חיבור עם הקדוש-ברוך-הוא, מרגישים, רואים בעיניים. רק אחרי קריעת ים סוף ועשר המכות נכתב: ויאמינו בה' ובמשה עבדו.

משה רבינו, מנהיגם של ישראל, שבמשך ארבעים שנה מחבר את עם ישראל לאמונה בקדוש-ברוך-הוא, פתאום הוא עצמו ואהרון אחיו לא שומעים בקולו ועוברים על ציוויו, דווקא בשנה הארבעים! משה עבר ניסיון קשה, אחרי שמרים נפטרה מן העולם נחלש משה, הוא חשב שאם מרים נפטרה, יש סיכוי שלא ייכנס לארץ-ישראל. המחשבות החלישו והכאיבו לו, הוא כעס על בני ישראל והכעס הביא אותו להכות את הסלע פעמיים. משה רבינו לא היה אדם רגיל, בגלל שלא האמין, לא נתן לו בורא עולם להנהיג ולהכניס את עם ישראל לארץ ישראל ולהיות משיח. זה היה ניסיון קשה ואחרון. מפה אנחנו צריכים ללמוד אמונה. להאמין בקדוש-ברוך-הוא בעיניים עצומות. כל בעיה שיש לאדם - הריון, זיווג, פרנסה, רפואה שלמה, שלום בית, בכוחה של אמונה לפתור. אמונה זה להאמין בדבר שלא רואים ולא שומעים ובכל זאת מאמינים בקיומו. זה לא חומר שניתן לראות ולחוש. הקדוש-ברוך-הוא אומר לך: אתה לא רואה אותי ולא שומע אותי ואתה תאמין בי, זה הניסיון. לא קל. זה כוח האמונה!

אנשים שנוסעים לקברי צדיקים ויש בהם אמונה מלאה בקדוש-ברוך-הוא שיושיע אותם, בלי קשר לצדיק, הקדוש-ברוך-הוא יושיע אותם, בזכות האמונה. יש מי שהולכים לקברי צדיקים, מלאים עוונות וחטאים וחושבים שהצדיק יעשה רצונם. הצדיק יעשה רצונם רק בתנאי שיעשו תשובה שלמה. אבל מי שמאמינים בקדוש-ברוך-הוא, עוקף הקדוש-ברוך-הוא הכל ונותן להם את בקשתם. בזכות האמונה. יהודי יכול לבקש ישירות מבורא עולם כל מה שהוא רוצה, לא צריך 'קולבים' ומתווכים, בשבת בפתיחת ההיכל בבית כנסת ידבר ישירות עם בורא עולם. הקדוש-ברוך-הוא מרחם על כל בריותיו, רק צריך להאמין בו. צריך לעשות וידוי, 'חטאתי פשעתי' ונפתחים שערי שמיים.

אם בכל זאת הולכים לקברי צדיקים, אך ורק למערת המכפלה, לאבות אברהם, יצחק ויעקב, לאימהות שרה רבקה, לאה ורחל, ולצדיקים שקבורים בארץ ישראל הקדושה בלבד. צדיקים, שהם צדיקים אמיתיים, שנפטרו מן העולם בחוץ לארץ, עצם הלוז, שממנה תהיה תחיית המתים, מתפרקת אחרי שנה ומגיעה דרך גלגול מחילות לארץ ישראל. הקדוש-ברוך-הוא פותח לה דרך עד למערת המכפלה כדי שהנשמה תרד אליה מתי שצריך. בחוץ לארץ הנשמה לא תרד והצדיק יסבול.

לא כל הפרשת חלה היא לשם שמיים. זמנה של מצוות הפרשת חלה הוא ביום שישי, לכבוד שבת בלבד. אשת רב עיר, שרוצה ללמד הפרשת חלה לכלות צעירות, אפשר באמצע השבוע, ללימוד בלבד. עוון גדול מאוד לעשות עסקים מהפרשת חלה. נשים תמימות שלא יודעות צריכות להיזהר מזה. הטוב ביותר זה קריאת תהילים ותפילות המוניות, כל השנה. אבל מי שעושה טקסי הפרשת חלה ולוקח מאנשים כסף כאילו עבור ישיבות, כוללים ונזקקים - עוון גדול מאוד. יבוא זמנו ויקבל פתרונו. זה לא משחק.

הקדוש-ברוך-הוא נתן את התשובה לכפר. המוות והחיים בידי הקדוש-ברוך-הוא והבחירה בידי האדם לשמור על עצמו 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. הקדוש-ברוך-הוא מחליט מי יעלה למעלה ומי יישאר פה. אם אדם רוכב על אופנוע מאתיים קמ"ש בחוסר זהירות, לא מציית לחוקי התנועה, לרמזורים ותמרורים, החוקים בארץ הם החוקים גם בשמיים, כמו ההלכות. אדם שלא עצר בעצור, נקרא רוצח. אדם שנוסע מעל המהירות המותרת, נקרא רוצח. אדם שמדבר בטלפון, וואטסאפ והודעות - נקרא רוצח. זה כתוב בעשרת הדיברות.

כל מה שקורה אצלנו במדינת ישראל, בארץ הקודש, בממשלה, זה כדי שיהודים יזעקו ויצעקו לקדוש-ברוך-הוא ויבקשו משיח. אין בשר ודם שאפשר לסמוך עליו, הכל הפך לערבוביה, לסדום ועמורה, מגדל בבל, הכל נמצא בבלבול נוראי. אין חזרה ואין תקנה. יש בלבול גדול, מי נגד ומי בעד. הקדוש-ברוך-הוא מתעתע בכל חברי הכנסת, מחליף פה מחליף שם, מתחלפים ביניהם, זה נגד זה, מסובך הכל. יש אנשים שלא מתאימים להיות חברי כנסת או שרים. מי שרוצה להצליח, להיות חבר כנסת, שר או ראש ממשלה, מאבד כיוון, מוכן למכור את עצמו בשביל לקבל תפקיד. במקום שכל הימין יתאגדו לאגודה אחת, יתקדשו בקדושה וטהרה ויוותרו זה לזה כדי להקים ממשלת ימין חזקה, הם רבים ביניהם על הכבוד והכיסאות. לא רבים בגלל עם ישראל, הצלת אדמת הקודש שלא יקחו אף ס"מ, הצלת היהודים בארץ-ישראל ובגולה, הקמת ישיבות, כוללים ומקוואות, רבים נטו על הכיסאות.

אמרו פעם שרון זה ראש ממשלה אחרון. מי שבא אחרי שרון הוא ראש ממשלה בובה, מושכים אותו עם חוטים, הוא רק חותמת גומי. משנת 1948 ועד שרון, היו באמת ראשי ממשלה חזקים שהחליטו החלטות וכולם שמעו בקולם. מאז שרון, אין עוד ראש ממשלה בשר ודם שיכול להדריך את כנסת ישראל. משמיים מכוונים הכל, הם רק יושבים על הכיסאות.

יש איומים בין חברי הכנסת, אין שקט. הבחירות הראשונות שלא צלחו, נגמר לחברי הכנסת הדיבור והתחילו לפגוע זה בזה, מחליפים מפלגות, מקללים אחד את השני, מאיימים. מחפשים כל דרך, אפילו עקומה ביותר, כדי להקים מפלגות.

אבא שבשמיים, אב רחמים אומר לכל חברי הכנסת הימניים: אחדות של המפלגות הקטנות והגדולות תביא גאולה! להקים ממשלה ימנית. הקדוש-ברוך-הוא לא רוצה תחרות, רוצה אחדות במקום תחרות. כל חברי הכנסת המאמינים בריבונו של עולם, צריכים להבין שזה מהלך אלוקי. בורא עולם מכוון הכל בכבודו ובעצמו כמו בשח-מט ומחכה לבחירה החופשית של האדם שילך בדרך של הקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא מבקש: אנא מכם להיכנע, להיות בענווה, כל הימין להתאחד בשביל להרים את קרן הימין! בלי גאווה.

כל שבוע בפרשת השבוע מלמד אותנו הקדוש-ברוך-הוא איך לחזור בתשובה. שנאת חינם ולשון-הרע אסור בארץ ישראל! אסור, אסור ואסור! גרוע ביותר! צריכים לוותר לסתום את הפה. כל חברי הכנסת והממשלה תוססים, כי אין משיח שינהל אותם. צריך משיח לנהל את הכנסת! צריך כוח עליון לנהל את הכנסת. משיח זה כוח עליון! זה לא רב ראשי, לא ראש ממשלה ולא נשיא מדינה. משיח לא יהיה בממשלה, זה לא שייך לו, ידריך אותם מה לעשות. פעם היו מלכים והיה צמוד אליהם נביא.

כשמשיח יתגלה בפרהסיה יירגעו כל הרוחות בעולם ובישראל. לא יהיו גלים בים, הים ישתוק, יהיה רגוע ושקט, כמו בריכה. הים כועס על הזימה ולשון הרע בעולם, לכן הגלים. ארבע העונות יהיו מדוייקות ביותר.

הקדוש-ברוך-הוא נותן את השרביט למשיח כדי לקיים את רצונו בעולם הזה. משיח נמצא עובד ביושר ואמת, פועל לאחדות ושלום, שכולם יהיו מלוכדים ודבוקים לקדוש-ברוך-הוא. מעניין אותו שכוח הימין יעלה כדי להכין את הקדושה והטהרה בעם ישראל. לא משנה מה יבחרו, שמאל או ימין, מכוון מה שצריך כדי שכח הימין יעלה בישראל. לא משנה מי מנהיג המפלגות, העיקר שהימין יעלה. מנהיג יכול להיות היום ואחרי חודש להתחלף, את זה קובע הקדוש-ברוך-הוא. כל היהודים בישראל, בתוך ליבם רוצים את הימין. הימין יעלה, אבל ראשי המפלגות הימניות או ראש הממשלה יכולים להתחלף.

בורא עולם אומר לא להתערב בבתי המשפט. בתי המשפט עובדים לפי ההלכות והחוק. תירגעו ותבחרו את הימין בלי קשר למי שיהיה ראש הממשלה. ה' רוצה ימין.

כל ההפגנות בעם ישראל מכעיסות מאוד מאוד את הקדוש-ברוך-הוא. כל מי שהלך נגד בורא עולם, בורא עולם מחכה לו, מאה שנה, שישים, שלושים או עשר. בורא עולם נתן את עשרת הדיברות ותרי"ג מצוות - לקיים אותם! לא מקיימים אותם - מסתבכים עם הקדוש-ברוך-הוא!

הגויים בתוכנו ומסביבנו מעודדים להתבוללות, סמים, שתיה חריפה, הימורים, זימה, לכלוך ותועבה, הגויים עושים את זה. 80-90% אחוז מהגויים בעולם עושים את כל ההפגנות בישראל, את כל הזימה בישראל ואת כל ההפרעות בארץ ישראל. הם משפיעים על היהודים בדרך נעימה ויפה כדי להרוס את העם היהודי, כמו בזמן המלחמות שהיו כדי לפגוע בעם ישראל ולהרוס את היהודים. כמו שאוסרים עכשיו בחו"ל בריתות, כיפות, חתונות, שבתות, בתי כנסת כדי שהיהודים יברחו ויבואו לישראל, ובסדר שיברחו ויבואו לישראל, זה רצון ה'! כל הגויים בחו"ל שונאים את היהודים שגרים שם, לא סובלים אותם, בכל העולם. שמונה מיליארד גויים שונאים את היהודים שגרים בחו"ל וכדאי ליהודים לעלות לארץ הקודש דחוף. ואם לא עולים עכשיו, לקנות בתים דחוף. דיברנו על זה כבר המון שנים, מי שלא מגיע לישראל שיקנה בית בארץ ישראל, ישקיע כספו בארץ ישראל ויבוא בהמשך.

הפלסטינים והחמאס לא רוצים את תוכנית המאה, רוצים לפגוע ביהודים, להרוס את היהודים.

ברצועת עזה ממשיכים לחפור מנהרות 24 שעות. אסור לתת להם חומרים כי בסופו של דבר זה נגד ישראל. כל ההצהרות שלהם, הכל צחוק. הם ממשיכים עם השיגעון שלהם להביא טילים, לייצר טילים, לשלוח טילים, הם ממשיכים הכל למלחמה. אין להם שום רחמים. צוחקים על כולם.

לממשלת ישראל אסור לוותר לחמאס בעזה. לא להאמין להם.

רוסיה פוטין מחייך לטראמפ כי מכיר את הערבים שהם מתהפכים וטראמפ אומר שאין בהם אמונה. טראמפ רוצה להוכיח לעולם שהוא יצליח לעשות שלום בעולם. לא יעזור כלום לאף אחד, הקדוש-ברוך-הוא לא מוותר על היהודים שגרים בארץ ישראל, על ארץ ישראל הקדושה וגם על היהודים בחו"ל שיבואו לישראל.

תורכיה ארדואן מושפע מדאע"ש. יהיה בלאגן אין סוף בתורכיה.

ירדן מחכה לתוכנית המאה, לא ייצא כלום. אין אמונה בהם.

מצרים מקבלים כסף. שומרים על הגבולות מול ישראל. עושים עבודה יפה מאוד. סיסי חכם וגאון, יודע מה הוא עושה. סיסי רוצה את טובת עמו, רוצה לטובת העם המצרי.

חיזבאללה ונסראללה כמו תרנגולת דוגרת.

לבנון רוצים שלום.

צה"ל לא להיכנס רגלית לרצועת עזה. כך גם טראמפ. טראמפ שומע שצה"ל לא ייכנס רגלית לעזה ולומד גם הוא ולא יכניס חיילים רגלית לאיראן.

איראן יודעת שצה"ל יכול לפגוע בה יותר חזק מאשר ארה"ב, או כל מדינה בעולם.

ישראל מחייה את כל העולם.

צפון קוריאה רוצה שלום, פעם רוצים ופעם לא רוצים.

אירופה דיברנו פעם, לפני שנים, הופכת לאפר. כל הפאר של אירופה יהפוך לאפר. אין להם כוח להתגבר ולעצור את המסתננים. הם באים במאות אלפים, אוכלים אותם חיים. היהודים מתקפלים ובורחים משם כמו 'מותק' לכיוון ישראל. ירצו לא ירצו, החיים חזקים יותר מהכל. אנטישמיות קשה מאוד בחוץ לארץ.

שיטפונות, צונאמי קטנים, שריפות, רעידות אדמה, רוחות קשות, סערות, ימשיכו, לא יעצרו.

בישראל הכל טוב.

כל העולם מחכים לבחירות בישראל. כולם אומרים: לא ראו מדינה כזאת, הכי קטנה בעולם, יש בה מאה ועשרים חברי כנסת שמסובכים כאילו יש להם מיליארד אזרחים. לא מבינים מה קורה פה.

בארץ ישראל הכל טוב. יש עבודה, יש פרנסה בשפע לכולם. יש מים טובים, תפילות, בתי כנסת, מקוואות, הכל טוב בישראל. הקדוש-ברוך-הוא אמר 'מי לה' אליי'!

בורא עולם ברא את אדם הראשון וחווה ולא שמעו בקולו. אכלו מעץ הדעת טוב ורע, נדבקה בהם זוהמת הנחש ועד היום הזה אנחנו משלמים ומתקנים. בורא עולם אומר שאדם הראשון ואשתו עזבו את הקדוש-ברוך-הוא ואתם, הילדים שלהם, צריכים להתאמץ, להתאמץ ולהתאמץ, עד שיתגלה מלך המשיח, כל טיפה של טוב לעשות בעולם הזה, כל קדושה וטהורה, הכל במאמצים קשים ביותר. זה התיקון שלנו. כי אדם וחווה נפלו בכוח הטומאה ואנחנו צריכים לתקן אותם ואת העולם. צריכים להתאמץ להידבק בקדוש-ברוך-הוא כדי להראות לו כמה אנחנו אוהבים אותו, כמה אנחנו רוצים מחילה וסליחה וכמה רוצים להידבק בקדוש-ברוך-הוא. לא בקלות, לא בקלות נדבקים בקדוש-ברוך-הוא. צריך הרבה מאמץ לעזוב את הבלי העולם, 'סור מרע ועשה טוב'. כל יום לחשוב מה עושים טוב היום, זה יהודי אמיתי.

משיח פועל ועובד בתוך עם ישראל, חי וקיים. ילוד אישה. יש לו בנים ובנות. הוא נמצא בהמתנה לשמוע את קולו של בורא עולם לתת לו את השרביט והמלכות! הכל קרוב! יש הרבה חזיונות וסימנים, מה שקורה סביב עם ישראל, מה שקורה בחו"ל, מה שקורה בכל המדינות. מחכים לחזיון האמת החזק מכולם! להכרזתו של בורא עולם שרק הוא מחליט מתי ייצא משיח בפרהסיה. כדאי לכם יהודים יקרים לעזוב את כל הבלי העולם, הגאווה, התחרות, השנאה, הקנאה ולשון הרע. להיות בענווה, לוותר, לקיים את כל ההלכות ותרי"ג מצוות, עשרת הדיברות, לקבוע עיתים לתורה ולהידבק בקדוש-ברוך-הוא. רק זה ייתן לכם חיים וזכות להיות במעגל הראשון! כל השאר זה הבל הבלים.

  מסר הרב שליט"א לפרשת "חוקת" תשע"ט להורדה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד